ارتباط با ما


ارتباط با ما:

 

تلفن تماس :20- 05433295715

داخلی 1353

نمابر:33294391-054

mmt.zaums@gmail.com

 آدرس: میدان دکترحسابی-پردیس دانشگاه علوم پزشکی -معاونت درمان- اداره سلانت روان ،اعتیاد و الکل