آیین نامه ها و ضوابط


   دانلود : آیین_نامه_استاندارد_سازی_تابلو_و_سرنسخه.pdf           حجم فایل 536 KB
   دانلود : ضوابط_مطب.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : آیین_نامه_تاسیس_مطب.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : دستورالعمل_ضوابط_بهداشتي.pdf           حجم فایل 69 KB

block-all

btn btn-info btn-block