معاونت درمان

معرفی و شرح وظایف مدیر نظارت و اعتباربخشی


 

 

 

 

الف) ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشي وزارت متبوع و پيگيري امورمربوطه

ب) ارتباط مستمر با بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهاي دوره اي

ج) پيگيری آموزش مداوم كارشناسان اعتبار بخشي در جهت اطلاع از آخرین استانداردهاوآئین نامه های موجود

چ) نظارت بر عملكرد كارشناسان اعتبار بخشي بيمارستانها در راستاي ارزيابي بيمارستانها

ح) برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتبار بخشي بيمارستانها باهماهنگي وزارت متبوع واعلام  به بيمارستانهاي تحت پوشش

د) هماهنگي بادانشگاههاي علوم پزشكي درراستاي حضور ارزيابان ارشد جهت انجام اعتبار بخشي

ذ) هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشاركت در اعتبار بخشي

ر) هماهنگي با كارشناسان سازمانهاي بيمه گر درراستاي اعتبار بخشي

ز) انجام اعتبار بخشي ساليانه کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

س) هماهنگي و نظارت برارسال نمرات وامتيازات بيمارستانها در اعتبار بخشي به وزارت متبوع

ش) اعزام ارزيابان ارشد اعتبار بخشي به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

ص) نظارت برآموزش استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني واجراي مستمر آن

ض) اخذ کارنامه اعتبار بخشی اولیه و اعلام به بیمارستانها جهت اطلاع  و اعلام آمادگی جهت اعتبار سنجی مجدد

ط) ارسال گواهينامه ارزشيابي موسسات درماني به مراكز ذيربط

ظ) پيگيري واجراي دستورات وامور محوله از سوي مقام مافوق