دیالیز

دیالیز

   دانلود : دیالیز.rar           حجم فایل 149 KB
   دانلود : هميت_صافي_high_flux.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : مشخصات_كلي_بخش_دياليز.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : ليست_بيماران_دياليزصفاقي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : ليست_ازمايشات_دياليز_وزارت_خانه.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : كنترل_وپيشگيري_عفونت_در_بخش_دياليز.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : فرم_معرفي_بيماران_جهت_دياليز_صفاق.pdf           حجم فایل 27 KB
   دانلود : فرم_ارزشيابي_واحدهاي_دياليز.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : ضوابط_ومقررات_بخش_احداث_بخش_دياليز.pdf           حجم فایل 39 KB
   دانلود : راهنماي_استفاده_از_صافي_نداي_اميد.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : دياليز_شيت.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : دستورالعمل_استفاده_از_صافي_high__flux.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : داروهاي_مورد_نياز_بخش_دياليز.pdf           حجم فایل 29 KB
   دانلود : ايين_نامه_تاسيس_درمانگاه_تخصصي_داخلي.pdf           حجم فایل 612 KB
   دانلود : انتخاب_صافي_دياليزبر_اساس_اندكسkoa.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : اشنايي_با_ro.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : دياليز.pdf           حجم فایل 83 KB