دستورالعملها و آیین نامه های وزارت بهداشت


آیین نامه ها و دستورالعملها

   دانلود : نامه_ابلاغ_استانداردهای_گروه__تغذیه.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : مراقبت_های_عمومی_بالینی.pdf           حجم فایل 1466 KB
   دانلود : مدیریت_غذایی.pdf           حجم فایل 597 KB
   دانلود : فرایندهای_مدیریت_خدمات_غذایی_.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : ضوابط_ابلاغی_بخش_تغذیه_-_خرداد_96_.pdf           حجم فایل 3323 KB
   دانلود : شاخص_های_ارزشیابی_بخش_تغذیه_بیمارستان_ها.pdf           حجم فایل 587 KB
   دانلود : فرآیندهای_مدیریت_خدمات_غذایی.pdf           حجم فایل 1162 KB
   دانلود : آییننامه_تاسیس_دفاترمشاوره_تغذیه_ورژیم.pdf           حجم فایل 3643 KB
   دانلود : فرمهای_ارزیابی_بیماران_بستری_بیمارستانها.pdf           حجم فایل 2193 KB
   دانلود : راهنمای_ارزیابی_استانداردهای_واحد_تغذیه.pdf           حجم فایل 1260 KB
   دانلود : ایین_نامه_تاسیس_بیمارستانها.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : استانداردهای_اعتبار_بخشی_بیمارستان.pdf           حجم فایل 8743 KB