معرفی و شرح وظایف


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

نام و نام خانوادگی: نرگس خشنود

سمت: کارشناس مسئول

                میزان تحصیلات: کارشناس ارشد تغذیه


شرح وظایف

·         تهيه وتدوين برنامه عملياتی سالانه تغذيه بالينی معاونت درمان دانشگاه

·         تهيه،نگهداری وارسال آخرين دستورالعمل ها،آيين نامه ها وبخشنامه های مرتبط و اصله از وزارت بهداشت

·         تعامل نزديك با گروه تغذيه بالينی در ستاد وزارت بهداشت

·         همراهي با تيم بازرسی،نظارت وارزشيابی بيمارستان ها وتكميل سنجه ها وچك ليست تخصصی تغذيه

·         همراهی باتيم بازرسی ،نظارت وارزشيابی دفاتر مشاوره تغذيه ورژيم درمانی وتكميل سنجه ها وچك ليست تخصصی تغذيه

·         مشاركت وهمكاری بابخش های ذيربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت واعتبار بخشی امور درمان،ارزشيابی مراكز درمانی و...)

·         تعمل نزديك با بخش تغذيه بيمارستان ها ودفاتر مشاوره تغذيه تحت پوشش

·         شناسايی ونظارت بر محلول های تجاری تغذيه ای مورد نياز مراكز درمانی تحت پوشش

·         شركت فعال در دوره هاونشست های آموزشی– مديريتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت وساير دوره ها به منظور روز آمد كردن دانش ومهارت های مورد نياز

·         تهيه متون آموزشی مورد نياز در خصوص تغذيه در بيماري های شايع در منطقه

·         نظارت بر مطالب آموزشی تهيه شده در بيمارستان ها

·         برنامه ريزی و اجرای دوره ها وكارگاه های آموزشی جهت كارشناسان تغذيه وساير پرسنل مرتبط در بيمارستان های تحت پوشش

·         برنامه ريزی و برگزاری دوره هاونشست های آموزشی جهت كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تغذيه ورژيم درمانی تحت پوشش

·         پياده سازی واجرای دستورالعمل ها،آيين نامه ها وبخشنامه های مرتبط در سطح مراكز درمانی تحت پوشش

·         بررسی وبرآورد تجهيزات مورد نياز وپيگيری ايجاد دسترسی در مراكزدرمانی تحت پوشش

·         سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش

·         سرپرستی ،نظارت وارزيابی فعاليت كارشناسان تغذيه دفاترمشاوره تحت پوشش

·         ارائه بازخورد از بازديدهای صورت گرفته به بيمارستان ها ودفاتر مشاوره تغذيه

·         بررسی گزارشات بخش تغذيه بيمارستان های تحت پوشش وارسال بازخورد های دوره ای (ارئه گزارش – روند تغيير شاخص هاو...) به معاونت درمان وزارت بهداشت

·         بررسي گزارشات دفتر مشاوره تغذيه ورژيم درمانی تحت پوشش وارسال بازخوردهای دوره ای (ارئه گزارش- روند تغيير شاخص هاو...)به معاونت درمان وزارت بهداشت

·         تنظيم گزارش تحليلی وارئه پيشنهادهای موثر در بازنگری وارتقاءبرنامه