دستورالعمل توزیع پزشکان متخصص

 دستورالعمل توزیع پزشکان متخصص

معاونت درمان موظف است اسامي متخصصيني را كه خدمات قانوني خود را در نقاط تعيين شده شروع ننموده باشند حداكثر سه ماه پس از اتمام تقسيم به دفتر حقوقي وزارت متبوع جهت اجراي سند تعهد محضري و به سازمان هاي بيمه گر جهت خودداري از هرگونه عقد قرارداد و يا پذيرش اسناد خدمات انجام گرفته ارسال نمايد

 

تبصره دو :

 

 ماده 1 :

سهميه دانشگاههاي علوم پزشكي با در نظر گرفتن نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار نيروها و خدمات تخصصي موجود در بانك اطلاعاتي نيروهاي تخصصي ، تعداد فارغ التحصيلان هر رشته، مستندات و نظرات كارشناسي دانشگاهها و نظريه كارشناسي معاونت درمان وزارت تعيين مي گردد.

ماده 2 :

معاونت درمان فرم اطلاعات فردي فارغ التحصیلان را از طريق سایت اینترنتی مربوطه در اختيار آنان قرار مي دهد.اطلاعات مندرج دراین فرم به همراه مدارك و مستندات لازم، مبناي تشكيل پرونده و اولويت بندي موضوع اين دستورالعمل قرار می گيرد.

تبصره :

مسئولیت عدم صحت اطلاعات وارد شده در فرم اینترنتی به عهده  فارغ التحصیل می باشد.

ماده 3 :

گروه هاي زير به ترتيب داراي اولويت انتخاب محل خدمت در نقاط مجاز مي باشند:

الف: فرزندان شهداء-  فرد آزاده و جانبازان 35% به بالا براساس امتيازات كسب شده

ب: خانم هاي متأهل براساس امتيازات كسب شده

ج: آقايان متأهل براساس امتيازات كسب شده

د: خانم هاي مجرد براساس امتيازات كسب شده

هـ : آقايان مجرد براساس امتيازات كسب شده

و: آقايان مشمول خدمت وظيفه عمومي

تبصره یک :

نفر اول بورد تخصصي در هر رشته در صورت ارايه اعلام نياز آموزشي از طریق مرکز امور هیات علمی با هماهنگی معاونت درمان به دانشگاه مربوطه معرفي مي شود. بدیهی است اسامی و محل خدمت افراد مذکور به معاونت درمان اعلام خواهد گردید.

 

مستخدمین رسمی که با ردیف پزشک عمومی در هر یک از دانشگاهها استخدام شده اند پس ازاتمام دوره تخصص باید به مناطق مورد نیاز آن دانشگاه اعزام شوند و ردیف استخدامی قبلی آنان هیچ گونه حقی جهت خدمت در مراکز استان برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

تبصره سه :

در صورت تامین نیروی مورد نیاز بعضي از مناطق اعلام شده وعدم تکمیل شهرهای دیگر ، معاونت درمان مي تواند از ميان افرادي كه از امتياز كمتر برخوردار هستند مناطق مورد نياز كشور را با صدور حكم تأمين نمايد. فلذا هيچگونه جاي اعتراضي در خصوص محل خدمتي تعيين شده وجود نخواهد داشت.

ماده 6 :

فارغ التحصيلاني كه طرح يكماهه خود را انجام نداده باشند باستناد تبصره 2 ماده 1 دستورالعمل اجرائي طرح اعزام يك ماهه دستياران و با هماهنگي معاونت آموزشي حق شركت در امتحانات گواهينامه را نخواهند داشت.

ماده 7 :

در صورتي كه به هر دليل فردي در تقسيم شركت نكرده يا مدارك لازم جهت انتخاب محل را در مهلت های تعیین شده ارائه ننمايد معاونت درمان نسبت به تعيين محل خدمت براساس نياز دانشگاه هاي كشور اقدام نموده و فرد حق هيچ اعتراضي را نسبت به تعيين محل خود ندارد و در صورت غيبت نسبت به اجرای مفاد سند تعهد محضری از طریق مجاری قانونی اقدام خواهد شد.

ماده 8 :

مدت انجام خدمات موردتعهد پزشكان متخصص براساس سند تعهد محضري ورودبه دورة دستياري و مصوبة شمارة 9231 مورخ 8/6/82 شوراي محترم معاونين محاسبه خواهد شد. (جهت فارغ التحصيلان سال 83 به بعد)

ماده 9 :

انجام خدمات مورد تعهد پزشكان متخصص  فارغ التحصيل  جديد درکلیه نقاط استان تهران و مراكز استانهاي خراسان رضوي- آذربايجان شرقي- فارس- اصفهان-مازندران- گيلان- کرمان- خوزستان ممنوع مي باشد.

تبصره یک :

خدمت در مراكز استانهاي موضوع ماده نه(به استثناي استان تهران) در صورت نياز مبرم وصرفاً با تشخيص و موافقت كتبي كميسيون توزيع نيروي تخصصي معاونت درمان امكان پذير ميباشد .

تبصره دو :

در صورت بکارگیری پزشکان متخصص در مراکز استانهای مذکور در ماده 9 خدمات آنان محاسبه نخواهد شد.

ماده 10 :

انجام خدمات متخصصيني كه تعهد خاص به دانشگاههاي مناطق محروم دارند و عدم نياز آن دانشگاه را اخذ نموده باشند در مناطق برخوردار مجاز نمي باشد. اين گروه درصورت ارائه عدم نياز دانشگاه مربوطه بايد به تشخیص معاونت درمان به ساير نقاط مورد نياز و محروم اعزام شوند .

ماده 11 :

به فارغ التحصيلان سال 90 (به استثنای سهمیه خانمها و مستخدمین رسمی )كه در صورت تمايل  دو سوم خدمات خود را در نقاطی که معاونت درمان  در هر سال منطقة محروم ویژه اعلام نموده بگذرانند پايان تعهدات داده مي شود. (صرفا رشته های اعلامی)

تبصره یک :

گواهی پایان تعهدات صرفا به پزشکانی ارائه می گردد که از سوی معاونت درمان وزارت با ذکر نام منطقه محروم ویژه به آن محل معرفی گردیده اند و خدمات سایر متخصصین شروع به کار کرده بدون اخذ موافقت از سوی معاونت درمان قابل محاسبه نخواهد بود.(طبق ضوابط اعلامی در ماده 11)

تبصره دو :

افرادیکه تمایل دارند خدمات قانونی خود را در مناطق محروم ویژه بگذرانند می بایستی در کلیه اوقات اداری در مرکز درمانی حضور داشته و خدمات درمانگاهی و آنکالی (حداقل 25 شب)را مطابق برنامه تنظیمی بیمارستان مراعات نمایند.

تبصره سه :

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی موظف به اجرای مفاد (ماده 22 این دستورالعمل) مربوط به ایجاد تسهیلات رفاهی  برای افراد مشغول خدمت در این مناطق می باشند.

ماده 12 :

كليه دانش آموختگان كه قبل از ورود به دوره دستياري در استخدام رسمي دستگاه هاي دولتي(به جز دانشگاههای علوم پزشکی) اعم از رسمی ، پیمانی بوده اند و تعهد به آن سازمان داده اند صرفا در صورت استفاده از ماموریت آموزشی در حین تحصیل و ارایه سند تعهد محضری به دستگاه مربوطه پس از اتمام دورة تخصصي در اختيار سازمان محل تعهد قرار مي گيرند تا در مناطق محروم و نيازمند خدمت نماينددر غیر اینصورت مطابق مفاد سند تعهد محضری اخذ شده  با آنان رفتار می گردد.همچنین آنان بايستي همانند ساير فارغ التحصيلان مدارك خود را مبني بر استخدام رسمي تا قبل از توزيع نيروهاي تخصصي ارائه نمايند تا خللي در تقسيم متخصصان ايجاد نشود.

ماده 13 :

مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه تمايل دارند خدمت سربازي خود را بعنوان پيام آور بهداشت انجام دهند به معاونت درمان مراجعه و سپس با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح به محلهاي تعيين شده اعزام شده وبايستي در مناطق با ضريب     3/5 و  4 خدمت نمایند.

 ماده 14 :

انجام خدمات بعنوان عضو هيئت علمي به طرق زير صورت مي گيرد:

الف- مشمولين تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل درصورت ارائه اعلام نياز آموزشي از دانشگاه مربوطه

ب- متخصصينی كه بمدت يكسال در مراكز درماني مناطق محروم كشور خدمت درماني كرده و اعلام نياز آموزشي دارند با تصويب كميسيون مشترك آموزش و درمان مي توانند مابقي خدمات مورد تعهد خود را در  همان استان بعنوان هيئت علمي انجام دهند.

ج- مشمولين خدمت نظام وظيفه كه داراي بورد تخصصي هستند درصورت نياز دانشگاههاي علوم پزشكي با اولویت مناطق محروم پس از تصويب كميسيون مشترك آموزش و درمان بعنوان ماده يك هيأت علمي معرفي می شوند.

ماده 15 :

كليه پزشكاني كه در مقاطع فوق تخصصي  فارغ التحصيل شده اند در صورتيكه جهت خدمت در اختيار معاونت درمان قرار گيرند بايد  طبق دستور العملها و ضوابط مورد عمل معاونت درمان خدمات خود را انجام دهند.

ماده 16 :

شركت در امتحانات بورد تخصصي براي افرادي كه داراي گواهينامه از سالهاي قبل مي باشند منوط به انجام خدمت به میزان 6ماه تقویمی و گواهی شرکت در آزمون از معاونت درمان وزارت بهداشت می باشدوهمچنین ثبت نام در صورت ارائه گواهي پايان تعهدات از معاونت درمان بلامانع است.

ماده 17 :

شركت در امتحانات مقاطع فلوشيپ و فوق تخصص منوط به ارايه گواهي به روز از معاونت درمان دانشگاه مربوطه و به شرط اتمام خدمات قبل از شروع دوره هاي مذكور و تاييد آن ازسوي معاونت درمان  مي باشد.

تبصره یک :

شركت در مقاطع تحصيلي بالاتر جهت مستخدمين رسمي دانشگاه هاي علوم پزشكي تابعه و وزارت بهداشت منوط به انجام خدمات به میزان برابر دوره تحصیل با احتساب ضريب منطقه در محل مورد تعهد مي باشد.

تبصره دو :

نفرات اول تا سوم بورد تخصصي و 5% از نفرات برتر دستياران فارغ التحصيل سال 90  هر رشته به شرط شروع بكار در مناطق تعيين شده در موعد مقررفقط يك نوبت مجاز به شرکت در امتحانات فلوشيپي و فوق تخصصي خواهند بود.

تبصره سه :

افرادیکه به هردلیل در محل تعیین شده شروع به کار ننموده اند(موجه یا غیر موجه) حق شرکت در امتحانات مقاطع تحصیلی بالاتر را نخواهند داشت.

تبصره چهار :

کلیه فارغ التحصیلانی که با خدمات آنان به عنوان ضریب k هیئت علمی موافقت می شود نیز بایستی مانند سایر متخصصین پس از انجام مدت تعیین شده  جهت شرکت در امتحانات مقاطع بالاتر اقدام نمایند.

ماده 18 :

شروع دوره هاي فلوشيپي و فوق تخصصي منوط به ارائة گواهي پايان خدمات مورد تعهد از معاونت درمان مي باشد.

ماده 19 :

پزشكان مشمول ضريب k موظف به اجراي  كليه ضوابط ابلاغي (اعم از رعايت تعرفه هاي قانوني، آنكالي، فعاليت درمانگاهي و .....) و   طرح هاي ملي و منطقه اي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مي باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق خدمات آنان قابل محاسبه نخواهد بود.

ماده 20 :

دانشگاههاي سراسركشورموظف به بكارگيري پزشكان در محلي مي باشندكه دراولويت بندي مراكز درماني خود اعلام نموده و به تاييد معاونت درمان رسيده باشد و در صورت نياز به جابجايي محل خدمت متخصصين هماهنگي قبلي با معاونت درمان الزامي است.

تبصره یک :

در صورت بكارگيري نيروهاي اعزامي در خارج از اولويت هاي تعيين شده خدمات آنان قابل محاسبه نمي باشد.

تبصره دو :

در صورت عدم حضور فیزیکی وعدم فعالیت پزشکان مشمول تعهدات قانونی در کلیه اوقات اداری خدمات آنان قابل محاسبه نخواهد بود.

ماده 21 :

دانشگاههاي علوم پزشكي مجاز به معرفي يا مأمور نمودن پزشكان متخصص مشمول تعهدات قانوني به سازمانهاي غيروابسته به وزارت بهداشت نمي باشند و هرگونه خدمت اين افراد جزو تعهدات قانوني آنان قابل محاسبه نمي باشد.

تبصره :

در شهرهايي كه ارائه دهنده خدمات درماني منحصراً سازمان خاصي غير از وزارت بهداشت مي باشد صرفاً با موافقت كتبي معاونت درمان اعزام نيرو بلامانع است.

ماده 22 :

دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف به تأمين مسكن متخصصين چه بصورت پانسيون در بيمارستان يا بصورت واگذاري خانه هاي استيجاري يا سازماني بدون كسر اجاره بها از حقوق آنان     مي باشند. در صورت عدم تأمين مسكن، معاونت درمان با تشخيص و موافقت كميسيون توزيع نيروي تخصصي محل خدمت پزشكان متخصص را تغيير مي دهد.

ماده 23 :

معاونت هاي درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور موظفند حداكثر تا دو ماه پس از صدور احكام فارغ التحصيلان اسامي افراد شروع بكار كرده و غايبين را به معاونت درمان اعلام نمايند.

ماده 24 :

دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور موظف مي باشند از انجام خدمات پزشكان متخصص  فارغ التحصيل كه خدمت قانوني و مورد تعهد خود را شروع نكرده اند در مراكز دولتي، خصوصي،  خيريه و .. جلوگيري نموده و با اعلام به سازمان نظام پزشكي از صدور پروانة مطب براي افراد ياد شده ممانعت بعمل آورند.

ماده 25 :

بكارگيري متخصصيني كه خدمات قانوني خود را در نقاط تعيين شده شروع ننموده باشند توسط مراكز درماني خصوصي و دولتي (اعم از دانشگاهي و غير دانشگاهي) تحت هر عنوان ممنوع  مي باشد و مراكزي كه از موضوع اين بند تخلف نمايند مشمول كسر يك درجه از ارزشيابي آن مركز خواهند شد.

ماده 26 :

استخدام پزشكان متعهد به وزارت بهداشت تا پايان تعهدات توسط سازمانهاي ديگر ممنوع ميباشد.

ماده 27 :

هرگونه شروع بكار متخصصين در دانشگاه ها/دانشكده ها صرفاً با صدور حكم از سوي معاونت درمان معتبر خواهد بود و خدماتي مورد قبول واقع خواهد شد كه با حكم معاونت درمان انجام شده باشد.

ماده 28 :


محتوای مرتبط