معرفی و شرح وظایف


 

                                   مدیر درمان دانشگاه : خانم دکتر فریبا کوشا

                            مدرک تحصیلی:دکترای حرفه ای پزشکی

                            ایمیل:koosha.fariba@yahoo.com

                                                       

 

شرح وظایف مدیر درمان:

اجرای خط مشي و دستورالعملهاي لازم از مقامات ما فوق

تجزيه و تحليل دستورالعملهاي كسب شده بمنظور تعيين راه حلهاي مناسب جهت اجراي آنها

نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستور العملهاي وزارت متبوع توسط واحدهاي تابعه

بررسي وضع موجود موسسات درماني اعم از خصوصي و دولتي در سطح استان و برآورد نيلزهاي مربوط به نيروي انساني ، كادر درماني مراكز درماني و آزمايشگاهي

مطالعه و بررسي در زمينه نيازهاي شبكه بهداشت درمان شهرستانهاي تابعه به تسهيلات درماني

نظارت و رسيدگي به نحوه پذيرش بيماران و ترخيص آنان در موسسات دولتي

كنترل و نظارت بر تعرفه مورد عمل توسط پزشكان در بخش دولتي و خصوصي

نظارت بر امور مربوط به پرستاري و مامائي و هماهنگي اورژانس

نظارت بر حسن اجراي تامين و توزيع نيروي انساني در مراكز درماني و دولتي

پيشگيري مسائل و مشكلات درماني موجود در منطقه و بررسي راه حلهاي مناسب جهت رفع آنان و انعكاس آنها به وزارت متبوع