آیین نامه ها و دستورالعملها

دستورالعمل نحوه برخورد در هنگام مواجهه با فرو رفتن سوزن یا اجسام نوک تیزبه دست ، پا

و پاشیده شدن ترشحات آلوده وخون به چشم

 

 

الف- هنگام فرورفتن سرسوزن یا اجسام نوک تیز به دست یا پا

 

 1- کمک به خونریزی از محل اولیه زخم

 2- شستشوی زخم با صابون وآب ولرم

     3-مراجعه به یکی از اعضاء تیم کنتزل عفونت (پزشک کنترل عفونت ، سوپروایزر شیفت)

       4-اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی(تیتر بیش ازU/mI10 )  نیاز به واکسن ندارد.

       5  -در صورت عدم اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی ویا عدم انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت بایستی

         یک دوز مورد نیاز آمپول ایمنوگلوبولین " تهیه وتزریق نمایید وسریعا" جهت تلقیح واکسن

           هپاتیت   اقدام گردد.

ب- هنگام پاشیده شدن خون وترشحات آلوده به چشم و بریدگی بازوغشاء مخاطی

 

     1- ابتدا شستشوی چشم وغشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب

     2- مراجعه به یکی از اعضاء تیم کنترل عفونت (پزشک کنترل عفونت ،

       پرستار کنترل عفونت،  سوپروایزرشیفت)

   3- در صورت عدم اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی ویا عدم انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت بایستی

      یک دوز مورد نیاز آمپول ایمنوگلوبولین " تهیه وتزریق نمایید وسریعا" جهت تلقیح واکسن هپاتیت اقدام گردد.

    4-اطمینان از میزان تیتر آنتی بادی(تیتر بیش از10U/mI )  نیاز به واکسن ندارد.