ارتباط با ما...

تلفن ثابت: 05413424394

آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - معاونت درمان - دفتر حاکمیت بالینی