مطالب آموزشی

برنامه عملیاتی

 

1) مدیریت خطر

 1-1 فرهنگ سازی و زمینه سازی جهت استقرار مدیریت حاکمیت بالینی
 1-2 شناسایی خطر بر اساس بیمارستان ها
 1-3 تحلیل ریشه ای خطر بر اساس مرگ های اورژانس بیمارستانی
 1-4 اجرای 9 راه حل ایمنی بیمار (تدوین سازمان بهداشت جهانی)
 1-5 ارتقا ایمنی جراحی با استفاده از چک لیست جراحی ایمن
 1-6 جداسازی و تفکیک پسماندها
 1-7 نظارت بر کالیبراسیون ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات موجود در بخش های ویژه
 1-8 ایجاد نظام CPR     ا
 1-9 نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
 1-10 یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده
 

2) تعامل با بیمار و همراهان و جامعه

 2-1 اقدامت انجام شده در خصوص ترخیص با رضایت شخصی

 2-2 نظارت بر فرایند رسیدگی به شکایات و راه اندازی آن در صورت نیاز

 2-3 ایجاد نظامی برای خوش آمد گویی به بیمار در بدو بستری در بخش

 2-4 ایجاد نظام رضایت سنجی از بیمار

3) اقدامت انجام شده در خصوص ترخیص با رضایت شخصی

 3-1 تعیین درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت و تعیین درصد بیماران بستری موقت خارج شده از اورژانس زیر12 ساعت
 3-2 وجود شاخص های عملکردی بیمارستان و ثبت روند آن
 3-3 وجود سیستم H IS
 

4) مدیریت کارکنان و آموزش

 4-1 انجام و تدوین PDPبرای حداقل 20% کارکنان بالینی
 4-2 تدوین موضوعات مورد لزوم برای توجیه نیروهای جدیدالورود
 4-3 پیگیری ایجاد نظام رضایت سنجی کارکنان در بیمارستان ها
 4-4 سلامت کارکنان

 

 

امتیازدهی