معرفی و شرح وظایف


مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه : فاطمه بهمنش پور

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظايف اداره حاكميت باليني دانشگاه:

 
1-ايجاد كميته جامع اجرايي حاكميت باليني در سطح اجرايي دانشگاه و پيگيري برقراري جلسات منظم ماهيانه*
2-فعال نمودن شبكه ارتباطي اينترنتي بين ستاد، اداره حاكميت باليني و مراكز ارايه خدمات سلامت براي تسهيل و سرعت بخشيدن به انتقال اطلاعات و به اشتراك گذاري آن ها و اطلاع رساني سريع و به روز كليه دست اندركاران اجراي برنامه در سطح دانشگاه.
3-نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب شده و ابلاغ شده از ستاد حاكميت باليني دانشگاه.
4-برنامه ريزي و انجام پايش و نظارت بر اجراي فعاليت هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در كليه مراكز ارايه خدمات سلامت، ثبت مستندات، ارايه فيدبك به كليه مراكز. (انجام پايش به ميزان حداقل هر دو ماه يك بار از هر بيمارستان).
5-پيگيري و نظارت بر ثبت خطاهاي پزشكي در مراكز ارايه خدمات سلامت در نظام ثبت خطاهاي دانشگاه، بررسي خطاها، تحليل آن ها، ارايه فيدبك در خصوص اقدامات اصلاحي انجام شده به مراكز ارايه خدمات سلامت ، به اشتراك گذاري درس هاي گرفته شده در سطح دانشگاه، و اعلام درس هاي گرفته شده به اداره حاكميت باليني وزارت متبوع.
6-مشاركت مستمر و فعال در ثبت خطاها در نظام ثبت خطاهاي پزشكي وزارت متبوع.
7-شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه، تحليل علل مربوط و ارايه راه حل و طرح نمودن آن در ستاد حاكميت باليني دانشگاه.
8-تدوين و آماده سازي بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد لزوم و طرح آن در ستاد حاكميت باليني دانشگاه به منظور ابلاغ به مراكز ارايه خدمات سلامت تحت پوشش.
9-برگزاري جلسات هماهنگي با واحد حاكميت باليني (بهبود كيفيت) بيمارستان ها و ديگر مراكز ارايه خدمات سلامت (حداقل هر دو ماه يك بار) در خصوص بررسي پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار .
10-تدوين شاخص هاي عملكردي مورد نياز براي بيمارستان هاي تحت پوشش و مراكز ارايه خدمات سلامت در سطح دانشگاه در راستاي اهداف تعيين شده وزارت متبوع.
11- نظارت بر دست يابي مراكز ارايه خدمات سلامت به اهداف و شاخص هاي عملكردي تدوين شده از طرف دانشگاه و ابلاغ شده از طرف وزارت متبوع ، ثبت روند اين شاخص ها و مقايسه آنان در مراكز مختلف با يكديگر.
12-تدوين برنامه عملياتي ساليانه دانشگاه و شاخص هاي عملكردي در مسير بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني.
13-توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش به گروه هاي هدف تحت پوشش (تربيت TOT) و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی براي گروه هاي هدف .
14-انتخاب و معرفي بيمارستان هاي برتر در سطح واحد هاي تابعه و معرفي ساليانه به وزارت متبوع جهت شركت در جشنواره ساليانه حاكميت باليني .
15-پيگيري مصوبات جلسات ستاد حاكميت باليني دانشگاه.
16-ارسال گزارشات فصلي (تا پانزدهم هر فصل) و گزارش ساليانه براساس فورمت كشوري به ستاد حاكميت باليني دانشگاه

 

محتوای مرتبط