معرفی و شرح وظایف

 معاون درمان: دکتر علی خواجه 

فوق تخصص اطفال 

 

 

شرح وظایف حوزه معاونت درمان دانشگاه

 

- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان و موسسات درمانی تابعه.

 

 - هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال

 

و یا کاهش در امر آموزش نگردد.

 

- برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیراداری و پیشنهاد و

 

اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی.

 

 

- برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی پیوند کلیه ، پیوند قرنیه ، پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل های

 

 ستاد مرکزی.

 

 

- نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی خصوصی و خیریه.

 

 

- نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.

 

 

- رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات درمانی تابعه.

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط