اداره طب سنتی و مکمل

اداره طب سنتی و مکمل:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محسنعلی فیروزکوهی مقدم   

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: مسئول اداره

کارشناسان: 

شرح وظایف :

الف) مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامت کده های طب ایرانی ( سنتی )در سطح دانشگاه  علوم پزشکی

ب) مشارکت در بررسی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با خدمات طب سنتی و مکمل

پ) مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطبها، سلامت کده های طب سنتی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده اینگونه خدمات

ت) نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت طب سنتی ایرانی  وزارت در حوزه های تابعه دانشگاه

ج) مشارکت در تهیه شاخص ها استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان

چ) مشارکت در نیاز سنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های طب سنتی و مکمل برای گروه هدف حرف پزشکی در منطقه

د) ارزشیابی مستمر برنامه های اجرا شده و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده

ذ) تهیه و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل

ر) تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک معاونت طب سنتی وزارت

 
054-33372068
054-33372068

 ادارات

محتوای مرتبط