ارتباط با ما


تلفن معاونت درمان : 33372047-054

تلفن مدیر درمان: 33372046-054  

تلفن مدیریت نظارت و اعتباربخشی : 33372051-054  

تلفن اداره تجهیزات پزشکی: 33372054-054  

تلفن اداره امور بیماریها: 33372052-054  

تلفن اداره پرستاری: 33372048-054  

تلفن مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت: 33372049-054  

تلفن اداره هماهنگی امور بیمه ها: 33372068-054

 واحد سلامت روان و اعتیاد: 33372068-054  

تلفن شورای پزشکی و پزشک معتمد: 33372053-054 

تلفن واحد توزیع نیروهای متخصص: 33372045-054  

  آدرس :  زاهدان- بزرگراه خلیج فارس-بلوارجنت – مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-معاونت درمان


محتوای مرتبط