شرح وظایف

گردشگری سلامت :

 

نام و نام خانوادگی: فرشته کشت گر   

مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی بالینی

سمت: مسئول گردشگری سلامت

کارشناس:

شرح وظایف :

الف) برنامه ریزی و نظارت بر فرایند پذیرش و درمان بیماران بین المللی
ب) ایجاد هماهنگی های لازم با سایر ارگانهای مرتبط با گردشگری سلامت
ج) نظارت بر فعالیت مراکز درمانی
  و شرکتهای فعال در گردشگری سلامت