معرفی و شرح وظایف

گردشگری سلامت :

نام و نام خانوادگی: سید رفیع حسینی   

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپتومتری

سمت: مسئول گردشگری سلامت

 

شرح وظایف :

الف) برنامه ریزی و نظارت بر فرایند پذیرش و درمان بیماران بین المللی
ب) ایجاد هماهنگی های لازم با سایر ارگانهای مرتبط با گردشگری سلامت
ج) نظارت بر فعالیت مراکز درمانی
  و شرکتهای فعال در گردشگری سلامت