معرفی و شرح وظایف

اداره مامایی:

 

نام و نام خانوادگی: فرحناز هرمزی   

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

سمت: مسئول اداره مامایی

کارشناسان: سمانه پیری ، فاطمه ملاالهی

 

شرح وظایف :

 

الف) اجرای برنامه سطح بندی خدمات مامایی، پی گیری مداخلات و نظارت بر حسن انجام آن
ب)  پی گیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
پ)  اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ مادر باردار
ت)  اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال
ج)  پایش ثبت اطلاعات موالید و مرگ و میر پری ناتال در سامانه پورتال وزارت متبوع
ح)  نظارت بر اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم، احیاء نوزاد و مراقبت آغوشی
خ)  پی گیری موارد اعزام نوزادان پره ترم و High Risk از مراکز درمانی
چ)  پیگیری اجرای برنامه غربالگری نوزادان بستری در مراکز درمانی
د)  ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین
ذ)  استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی
ر)  نظارت بر بهینه سازی بلوک های زایمان مطابق با استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر
ز)  همکاری در اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستانها
س)  برگزاری کمیته های ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، احیاء نوزاد، مراقبت آغوشی، مرگ و میر مادر، مرگ و میر پری ناتال و ترویج تغذیه با شیر مادر
ش)  همکاری با اداره مامایی، اداره سلامت مادران و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای مراکز تحت پوشش
ص)  بررسی موارد شکایت های ارجاعی از واحد امور حقوقی
ض)  برگزاری کارگاهها و سمینارهای کشوری و منطقه ای و نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور توانمند سازی پزشکان و پرسنل مرتبط با مادر و نوزاد
ع)  ساماندهی نیروی انسانی و به کارگیری نیروی حرفه ای منطبق بر استاندارد
غ)  نظارت و پایش کلیه برنامه های مادران و نوزادان در بیمارستان های تابعه
و)  نظارت و بازدید از دفاتر کار مامایی و مراکز مشاوره مامایی
ه)  نظارت و بازدید از بلوک های زایمان، درمانگاه زنان و مراکز ناباروری

 

 


054-33372069
054-33372069