اداره امور بیماریها - بیماران خاص

اداره امور بیماری ها:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا نجفی زاده   

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: مسئول اداره

 

شرح وظایف :


الف) نظارت و همکاری در تأمین فضای فیزیکی و تجهیز بخشهای بالینی خاص در واحدهای تابعه دانشگاه
ب) نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران
پ) هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع
ت) صدور معرفی نامه جهت دیالیز بیماران(دائم و موقت)
ث) هماهنگی در تهیه و نظارت بر توزیع داروی بیماران پیوندی
ج) صدور معرفی نامه دارویی جهت بیماران پیوندی
چ) تشکیل جلسات شورای پیوند دانشگاه
ح) صدور معرفی نامه دارویی جهت بیماران مبتلا به ام اس
خ) برگزاری جلسات کمیته تخصصی ام اس
د) برآورد و پیش بینی تجهیزات و امکانات تخصصی جهت مبتلایان به بیماریهای خاص در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی
ذ) نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی
ر) همکاری و هماهنگی با واحدهای فراهم آوری اعضا
ز) تعیین و اعلام به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز به منظور پیش بینی در بودجه سالانه
ژ) جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به بیماریهای خاص
س) تهیه گزارش عملکرد مالی بیمارستانهای قطب سرطان
ش) تخصیص اعتبارات مرتبط با سرطان، دیابت و بیماری های خاص
ص) تهیه بانک اطلاعاتی بیماران همودیالیز
ض) بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه
ط) تهیه بانک اطلاعاتی و صدور حواله های دارویی جهت بیماران پیوندی
ظ) معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص         

 

 


054-33372052
054-33372052ادارات

محتوای مرتبط