اداره امور بیمه ، تعرفه و استاندارد

اداره هماهنگی امور بیمه ، تعرفه و استاندارد:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد قره بگلو   

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: مسئول اداره

کارشناسان: مجتبی حسن زاده ، سعیده متانت

شرح وظایف :

الف) توانمندسازی درمان و انتقال دانش و فن آوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه
ب) شرکت در جلسات مرتبط با واحد ، تشکیل کارگاهها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد سلامت
پ) پیگیری اختصاص اعتبارات و همکاری در توزیع ماده 92 ، نیازمندان – روان و سوختگی و ....
ت) بررسی مشکلات بیمارستانها در زمینه اعتبارات ، هزینه ها و ارائه راهکار
ث) انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد
ج) پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات
چ) بررسی کسورات بیمه ای و ارائه راهکارهای کاهش آن
ح) نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل
خ) بررسی و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد
د) استخراج خدمات فاقد تعرفه و تعیین تکلیف آنها
ذ) تشکیل کمیته همسویی در موارد اختلافی بین سازمانهای بیمه گر با دانشگاه و برگزاری جلسات منظم
ر) مدیریت کسورات و تشکیل تیم
ز) دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها
ژ) مدیریت پرداخت سهم بری مبتنی بر عملکرد
س) پیگیری به اسناد هزینه های بیمارستانها
ش) بررسی و پیشنهاد و کارشناس درخصوص مراکز قابل واگذاری
ص) نظارت و پایش بر بیمارستانهای ارائه خدمت دهنده توریسم سلامت
ض) پیگیری موارد مرتبط با HIS و سیستم های فن آوری مراکز تابعه
ط) جمع آوری محاسبه تحلیل داده های فن آوری ( سپاس ، داشبورد ، سجاد ، HSE و... )
ظ) نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع و صحیح اطلاعات پرتابهای وزارتخانه (حوادث ترافیکی ، سوختگی ، HSE ، روان و ... )
ع) نظارت بر ثبت صحیح و کامل خدمات و گردش مالی مراکز ( نقدی و غیرنقدی )
غ) ارزیابی فن آوری های جدید سلامت مورد نیاز استان با مستندات علمی

 

 


054-33372068
054-33372068

 

 


ادارات

محتوای مرتبط