مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت درمان:

 

نام و نام خانوادگی: مسلم دهمرده   

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت

سمت: مسئول دفتر

 

شرح وظایف :

الف) دریافت نامه ها ،اوراق پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت

ب) تفکیگ وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیري آنها

ج) نگهداري وبایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها وگزارشات درمحل هاي مخصوص

چ) تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون درمان وتعیین ساعات ملاقات براي آنها

د) ابلاغ دستورات صادره معاون درمان به مسئولین در حوزه

ذ) تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده درجلسات

ر) پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آنها

ز) دریافت وارسال فاکس ها وارجاع آن به واحدها

 

 

 

زاهدان - خیابان دانشگاه - میدان دکتر حسابی - مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی - معاونت درمان
054-33372047
054-33372047

 

 


معاونت درمان

محتوای مرتبط