اداره دندانپزشکی

اداره دندانپزشکی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نجمه خواجه   

مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

سمت: مسئول اداره

کارشناس: فرزانه حسینی

شرح وظایف :

الف) نظارت بر مطب های دندانپزشکی و درمانگاههای دندانپزشکی و بخش های دندانپزشکی درمانگاههای عمومی ، بخش های دندانپزشکی بیمارستانها به منظور اجرای صحیح استانداردهای تعیین شده
ب) نظارت بر دفاتر کار حرف وابسته به دندانپزشکی شامل کمک دندانپزشکان تجربی دندان، بهداران تجربی دندان، دندانسازان، تبصره 5 ، لابراتوارهای پروتزهای دندانی
پ) رسیدگی به شکایات مرتبط به دندانپزشکی و حرف وابسته (دندانسازان و غیره )
ت) انجام مکاتبات مرتبط با امور دندانپزشکی و دندانسازی
ج) تعطیل نمودن مراکز غیر مجاز دندانپزشکی و دندانسازی
چ) بررسی و تایید نقشه هاای ارائه شده جهت تاسیس درمانگاه دندانپزشکی و بخش های دندانپزشکی درمانگاههای عمومی
ح) برگزاری جلسات با شبکه های تحت پوشش در زمینه نظارت بر امور دندانپزشکی در مناطق تحت پوشش مراکز و شبکه ها
خ) برگزاری سمینارها و کنفرانس ها ، کلاس ها و کارگاهای آموزشی در زمینه شغلی و افزایش توان علمی
د) فایلینگ پرونده های دندانپزشکی
ذ) ثبت گزارشات بازدیدهای انجام شده در فایل Access  و انجام پیگیری در صورت لزوم
ر) صدور گواهی اشتغال و اعلام نیاز جهت دندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی تحت پوشش
ز) ارجاع پرونده متخلفین به مراجع قضائی و یا سازمان نظام پزشکی


ادارات

محتوای مرتبط