امور اداری

امور اداری:


نام و نام خانوادگی: محمد سنچولی   

مدرک تحصیلی: لیسانس کشاورزی

سمت: مسئول واحد

کارشناسان: فریبا گرگانی ، فرهاد حیدری ، محمد محمدی صادق ، مجتبی گرگیج ، جواد میری کمک

شرح وظایف :

الف) کنترل و تکمیل مدارک اولیه پرسنلی جهت نگهداری در پرونده.

ب) پیگیری رفع نواقص مدارک پرسنلی از کارکنان تا زمان رفع نقص.

پ) پیگیری صدور کارت پرسنلی و ثبت نام کارکنان جدیدالاستخدام در سیستم حضور و غیاب.

ت) ثبت کلیه اطلاعات پرسنلی مورد نیاز در سیستم پرسنلی.

ج) اعلام شروع بکار یا خاتمه کار کارکنان به نگهبانی و امور مالی و سایر مبادی ذینفع در اسرع وقت.

چ) صدور برگه مرخصی جهت کارکنان پس از انجام کنترل های لازم برابر آئین نامه های مربوطه.

ح) ثبت برگه های مرخصی در کاردکس و سیستم های پرسنلی و حضور و غیاب.

خ) کنترل حضور و غیاب کارکنان و پیگیری نواقص ثبت ورود و خروج در سیستم حضور و غیاب تا زمان تعیین تکیف نهایی و ثبت موارد در سیستم.

د) تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق از سیستم حضور و غیاب و سیستم پرسنلی و تهیه گزارشات خاص بصورت دستی یا کامپیوتری بر حسب مورد.

ذ) تهیه پیش نویس کلیه مکاتبات مرتبط با کارکنان پس از تکمیل مدارک و مستندات مرتبط ، جهت ارائه به مدیر اداری.

ر) تهیه وتحویل کلیه معرفی نامه ها و سایر مکاتبات پرسنلی مجاز ، به پرسنل ذیربط.

ز) ابلاغ کلیه دستور العمل ها و اطلاعیه های مرتبط با کارکنان و اطمینان از اطلاع کلیه افراد ذینفع از مفاد آنها به نحو مقتضی.

ژ) نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه ها و رویه های پرسنلی شرکت و اعلام بموقع محدودیتها و موانعی که موجب عدم اجرای صحیح آنها می گردد به مدیر اداری.

 


واحدها

محتوای مرتبط