امور مالی

امور مالی:


نام و نام خانوادگی: مهدی بشام نارویی   

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: مسئول اداره

کارشناسان: سروش کمالی راد ، ناصر خوش نوری زاده

شرح وظایف :

الف) کار با نرم افزارجامع  نظام نوین مالی(مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت کالا و خدمات)

ب) اجرای امور مالی حوزه معاونت با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات

پ) پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه از محل ردیفهای ابلاغی وزارتخانه ردیفهای جاری و اختصاصی از معاونت توسعه دانشگاه

ت) نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

ث) تامین اعتبار قراردادهای و درخواستهای خرید بر اساس تخصیص های حوزه معاونت

ج) تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حسابها

چ) تهیه وتنظیم تفاهم نامه های داخلی جهت تخصیص بودجه

ح) همکاری در تهیه نامه ها و قرارداد های پشتیبانی

خ) انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حسابها

ذ) تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی

د) تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی دربین کارکنان امور حوزه مالی

ر) نظارت بر اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپرداز

ز) کلیه فرآیندهای مربوط به امور مالی

 

 


054-33372079
054-33372079

 

 

 

 


واحدها

محتوای مرتبط