جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه 05433372047
دکتر امیرحسین علویان اداره نظارت بر درمان 05433372051
دکتر محمد رضا نجفی زاده رییس اداره امور بیماریهای خاص 05433372052
دکتر رضا کیخا رییس اداره تجهیزات پزشکی 05433372054 - 05433372055
سرکار خانم شهناز کیخا رییس دفتر پرستاری 054-33372048 054-33372072
دکتر محسن فیروزکوهی مقدم پزشک معتمد 054-33372053
دکتر منصوره فیروزکوهی مقدم اقتصاد سلامت و اداره اعتیاد 05433372068
دکتر میراحمدی توزیع نیروهای متخصص 05433372045
دکتر زهرا کیخا اداره تعالی بیمارستان ها 05433372067
فرحناز هرمزی اداره مامایی 05433372069
دکتر مجید یوسفی مقدم مدیریت درمان 054-333722046
دکتر نجمه خواجه اداره دندانپزشکی سلامت 054-33372075
محمد حاتم مراد اعتباربخشی 054-33372077
دکتر علیرضا سلیمی خراشادی امور آزمایشگاه ها 054-33372049
فریبا گرگانی گردشگری سلامت 054-33372078

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط