مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی :

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا کیخا  

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

کارشناسان : معصومه کشتگر - ریحانه علوی - سیده حسنیه حیدری

شرح وظایف :

الف) برنامه ریزی و اجرای مراحل تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی واحدهای امور بیمارستانی، کنترل عفونت و ایمنی بیمار منطبق بابرنامه های توسعه، اسناد بالادستی و سیاستهای دانشگاه

ب) مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)

پ) مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان

ج) توانمند سازی مسئولین کنترل عفونت و ایمنی بیمار بیمارستانها در زمینه های مرتبط با برگزاری دوره های تخصصی و بستر سازی جهت مشارکت آنان در کارگاهها و سمینارهای کشوری

چ)  تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/ اجرایی) با مشارکت اعضاء مربوطه 

د) ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت

ذ) طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز برای هر مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ها (خودارزیابی مراکز و ارزیابی های ستادی)

ر) پیگیری ارتقا مستمر مداخلات

 

054-33372094
054-33372094