ابراز همدردی


ابراز همدردی ( سرکار حاج خانم کیخا )


ابراز همدردی (دکتر نجفی زاده)