اداره ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستانها

اداره ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها 

نام و نام خانوادگی: محمد حاتم مراد

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: رئیس اداره

کارشناسان: محسن نیکو ، مریم شجاعی فر

 

شرح وظایف :

الف) برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه

ب) نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات

پ) ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه

ج) رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف

چ) برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

ح) نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع

د) تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق

ذ) برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی

ر) برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی

ز) تحقیق و بررسی ،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها

 

 


054-33372051
054-33372051

 

 


ادارات

محتوای مرتبط