اخبار > برگزاری دومین دوره آموزشی اعصاب و روان در حیطه پرستاریبا هدف توانمندسازی پرستاران و بمنظور رعایت طرح انطباق در مراقبت از بیماران اعصاب و روان،در مرحله اول پرستاران مرد و در مرحله دوم پرستاران خانم بخش اعصاب و روان بیمارستان رازی سراوان، آموزش ها ومراقبت پرستاری از این بیماران را در بیمارستان بهاران می آموزند .
گفتنی است ؛ این دوره با برنامه ریزی و هماهنگی دفتر پرستاری دانشگاه و مشارکت بیمارستان روانپزشکی بهاران در حال انجام می باشد و فراگیران در مدت یک هفته  بصورت تئوری و عملی آموزش های  مختلف مراقبت با کیفیت و ایمن از بیماران روان منجمله تریاژ  در روانپزشکی ،ارزیابی اولیه بیماران روانپزشکی ،اورژانس های روانپزشکی ، دارو درمانی، فرآیندهای ارائه مراقبت های پرستاری و.... را توسط مربیان مجرب پرستاری فرا می گیرند .1399/04/17 ٠٨:١١ News ٢٧٩٣٥


خروج

اخبار

محتوای مرتبط