اخبار > 30 هزار و 500 نوزاد سال گذشته در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به زندگی لبخند زدنددکتر میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خوشبختانه در حال حاضر 75 درصد زایمان ها در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بیمارستان ها انجام می شود که این موضوع با توجه به مراقبت های تخصصی که از مادران و نوزادان در بیمارستان ها صورت می گیرد عوارض زایمان در منزل که در گذشته مشکلات فراوانی را برای مادران و نوزاد آنها ایجاد می کرد،  کاهش داده است.
میزان موالید در بیمارستان ها در سال 1398نسبت به سال1397چهار درصد افزایش داشته است.
74درصد زایمان ها دربیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زایمان طبیعی است.
راه اندازی ۴۰ اتاق زایمان تک نفره در بیمارستانهای تابعه دانشگاه، موجب استقبال خانم های باردار از زایمان طبیعی شده است.1399/02/08 ٠٩:٤٨ News ٢٧١١٠


خروج

اخبار

محتوای مرتبط