مدیریت درمان

مدیریت درمان:

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر حسین علویان   

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: مدیر درمان دانشگاه

 

شرح وظایف مدیر درمان دانشگاه:

الف) اجرای خط مشي و دستورالعملهاي لازم از مقامات ما فوق

ب) تجزيه و تحليل دستورالعملهاي كسب شده بمنظور تعيين راه حلهاي مناسب جهت اجراي آنها

پ) نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستور العملهاي وزارت متبوع توسط واحدهاي تابعه

ت) بررسي وضع موجود موسسات درماني اعم از خصوصي و دولتي در سطح استان و برآورد نيلزهاي مربوط به نيروي انساني ، كادر درماني مراكز درماني و آزمايشگاهي

ج) مطالعه و بررسي در زمينه نيازهاي شبكه بهداشت درمان شهرستانهاي تابعه به تسهيلات درماني

چ) نظارت و رسيدگي به نحوه پذيرش بيماران و ترخيص آنان در موسسات دولتي

ح) كنترل و نظارت بر تعرفه مورد عمل توسط پزشكان در بخش دولتي و خصوصي

د) نظارت بر امور مربوط به پرستاري و مامائي و هماهنگي اورژانس

ذ) نظارت بر حسن اجراي تامين و توزيع نيروي انساني در مراكز درماني و دولتي

ر) پيشگيري مسائل و مشكلات درماني موجود در منطقه و بررسي راه حلهاي مناسب جهت رفع آنان و انعكاس آنها به وزارت متبوع


 

054-33372046
054-33372046