اداره آمار و سطح بندی خدمات درمانی


واحد آمار و مدارک پزشکی :

 

نام و نام خانوادگی: مهناز خسروی   

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آمار زیستی

سمت: مسئول اداره

 

شرح وظایف :

 

الف) اخذ اطلاعات آماری از واحدهای درمانی تابعه و کنترل، آماده سازی و جمع بندی جهت بررسی شاخص های آماری و ارائه به معاون و مدیر درمان

ب) مسئولیت سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی(آواب) و نظارت و کنترل سایت از لحاظ صحت و سقم، درج اطلاعات، و بررسی مستمر اطلاعات وآمارثبت شده درسامانه توسط بیمارستانها، اعلام نواقص موجود به بیمارستانها ورفع ابهامات موجود و استخراج گزارشات آماری مورد نیاز

پ) دریافت آمار و اطلاعات بیمارستان های تابعه شامل اعمال جراحی، تخت های بخش ها، خدمات کلینیک و پاراکلینیک و ... بصورت ماهانه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد و تجمیع و ارائه آن به صورت مقایسه ای با ماهها و سالهای قبلی و ارائه به واحدهای زیربط

ج) همكاري و هماهنگي درون وبرون بخشي در سيستم آمار و اطلاعات بخش سلامت  وتبادل اطلاعات با سایر ادارات ( استانداري - سازمان برنامه و بودجه -بیمه سلامت و ...) با موافقت معاون درمان

چ) مشارکت درتهیه سالنامه آماری و ارائه آمارها و شاخصهای مربوط به حوزه درمان بصورت مقایسه ای و تهیه پنل معاونت درمان

د) جمع آوری آمار و عملکرد واحدهای آمار بیمارستانها و استخراج اطلاعات مورد نیاز جهت بارگذاری در برنامه عملیاتی

ذ) پاسخگویی به نیازهای متنوع آماری که ازحوزه معاونت درمان درخواست میگردد.

 

 

 


054-33372045
054-33372045

 

 

 

 

 


ادارات

محتوای مرتبط