معرفی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا کیخا

سمت: رئیس اداره تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

شرح وظایف

 1. نیاز سنجی تجهیزات پزشکی دانشگاه
 2. کارشناسی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده
 3. نظارت بر عملکرد تجهیزات پزشکی، کالبراسیون و تامین قطعات
 4. صدور مجوزهای تاسیس فروشگاههای کالای پزشکی
 5. ارائه طرح های تحقیقاتی
 6. نظارت و ارزشیابی فروشگاهها و عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی
 7. تشکیل کمیته و کمیسیون تجهیزات
 8. ابلاغ و اجرای سیاستهای کلی اداره تجهیزات پزشکی وزارت متبوع
 9. دبیر کمیسیون تجهیزات پزشکی دانشگاه
 10. نظارت بر اجرای مصوبات کمیته های خرید
 11. راه اندازی بخش آموزش و نظارت بر کارکرد آن
 12. بازدید و بررسی تجهیزات پزشکی بر اساس درخواست سایر ادارات و ارگانها مانند بازرگانی، بازارچه مشترک

آیین نامه ها و دستورالعملها

آیین نامه ها