مدیریت دفتر پرستاری

 

دفتر پرستاری :

 

نام و نام خانوادگی: محمد حاتم مراد   

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: مدیر خدمات پرستاری
کارشناسان : اشرف شادمان شهرکی ، رقیه گلوی ، رویا رحیمی

 

شرح وظایف :

 

 •  برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط
 •  نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود
 •  راهنمایی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر – مدیران خدمات پرستاری
 •  تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری شامل ( مدیریتی، اورژانس و ... به تفکیک رده و نوع استخدام، نوع تصدی پست ها... تعداد نیروهای در شرف ترخیص: بازنشسته، پایان طرح،   ترک خدمت و....)
 •  فعال نمودن سیستم تریاژ بیمارستانی مطابق دستورالعملهای موجود در کلیه واحدهای درمانی
 •  طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری
 •  برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخشهای اورژانس و ویژه
 •  تدوین سیستم نظارت و ارزیابی جهت دستیابی شاخص های پرستاری در اورژانس ها
 •  نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی از طریق کشیک ماهیانه پرسنلی و...
 •  اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران ارشد و پرستاری مراکز
 •  تنظیم پروتکل فرآیندهای اصلی و کلیدی پرستاری در حوزه ستادی و مراکز درمانی و ترسیم نمودار گردش فرآیندها و تلاش جهت ارتقاء فرآیندهای ترسیم شده
 •  تعیین و اعلام و اجرای ضوابط و شرایط انتخاب، انتصاب، و ابقاء پست های کلیدی پرستاری
 •  استفاده از فرآیند تشویق جهت پرسنلی که در نظارت و ارزشیابی عملکرد حرفه ای در حیطه های مراقبتی، مدیریتی و آموزشی امتیازات بالاتری کسب می نمایند
 •  تهیه پمفلت های آموزشی بیماران و تایید در کمیته آموزشی – پژوهشی معاونت درمان
 •  رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری
 •  نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 •  اولویت بندی جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
 •  برنامه ریزی جهت رشد وتوسعه ارائه خدمات پرستاری
 •  همکاری در تدوین پروتکل و فرم ها و چک لیست های مربوط به مراکز تزریقات و پانسمان جهت ساماندهی خصوصی شهر جهت ساماندهی
 •  به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنلی جهت مواجهه با بحران و بکارگیری نیروهای پرستاری
 •  آماده نگه داشتن دفاتر پرستاری مراکز درمانی و پرسنل پرستاری واحد ها جهت آمادگی در مقابل بحران طبق چارت تشکیلاتی
 •  پیگیری جهت ارتقا ء چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری منطبق با تیپ دانشگاه
 •  حضور فعال جهت شرکت در کمیته ساماندهی نیروها در حوزه معاونت و بررسی درخواستهای مطروحه در کادر پرستاری
 •  تصحیح و توسعه اطلاعات دفتر پرستاری در سایت دانشگاه
 •  تلاش جهت افزایش رضایتمندی و انگیزه پرسنل پرستاری
 •  نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با همکاری سوپروایزرهای آموزشی
 •  ثبت و مستندسازی فعالیت ها
 •  سنجش رضایتمندی پرسنل از فرآیند آموزش

 

054-33372048
054-33372048