معرفی و شرح وظایف

 

معاون درمان:

نام و نام خانوادگی: دکتر قاسم میری علی آباد    

مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون درمان دانشگاه

 

شرح وظایف حوزه معاونت درمان دانشگاه:

الف) نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان و موسسات درمانی تابعه.

ب) هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.

ج) برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیراداری

د)  اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی.

ذ) برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی پیوند کلیه ، پیوند قرنیه ، پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل های ستاد مرکزی.

ر) نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی خصوصی و خیریه.

ز) نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.

ژ) رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات درمانی تابعه.

 

 

ghmiri1357@gmail.com
054-33372047
054-33372047

 

جهت مشاهده رزومه کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 


معاونت درمان

محتوای مرتبط