مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت

 

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاههای دانشگاه                                                                       

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا سلیمی خراشاد

مدرک تحصیلی : دکترای قارچ شناسی پزشکی

سمت سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاههای دانشگاه

کارشناسان طاهره سالاری فنودی ، مریم قائدی ، فاطمه شهرکی ، محمد کیخا ، بی بی سادات حسینی ، نسرین سرگلزائی اول

شرح وظایف رئیس اداره امور آزمایشگاهها

الف) نظارت و هماهنگی بر استاندارد سازی روشهای آزمایشگاهی       

ب) همکاری با مراجع قانونی و ذی صلاح

پ) برنامه ریزی ؛ اجرا و نظارت بر توانمند سازی و ارتقاء علمی کارکنان آزمایشگاهی

ج) مشارکت درجلسات، کنفرانسها و کمیسیونها و سمینارهای علمی 

چ) تهیه ؛ تنظیم و تحلیل گزارشات کارشناسی مورد نیاز

ح) نظارت و اجرای دقیق مقررات و دستورالعملهای آزمایشگاهی

خ) نظارت بر کنترل کیفی آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی

د) مديريت اطلاعات و آمار آزمايشگاهي

ذ) بررسی و صدور پروانه های آزمایشگاهی

ر) پايش و اطمينان از كيفيت و نحوه توزیع كيت ها،فراورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي

ز) بازرسی و رسيدگي به شكايات

س) تشکیل و راهبری کارگروه های تخصصی

ش) سیاست گذاری و ابلاغ مقررات آزمایشگاهی (اقتصادی، نیروی انسانی، تجهیزات و ... )

م) سیاست گذاری در امر آزمایشات مربوط به پیشگیری از بیماری ها از جمله غربالگری بیماری های مادرزادی

ن) مشارکت و همکاری در اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی

 

 

054-33372049
054-33372049