خانه


سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی : خانم دکتر مریم شکیبا

مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای پزشکی

 

شرح وظایف:

 نظارت بر حسن اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده اداره نظارت و ارزشیابی توسط کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی و ارائه گزارشهای عملکرد هر6ماه یکبار

تعامل و هماهنگی با سایر سازمان ها و ادارات در خصوص ارتقاء و هم افزایی نظارت های موجود

کسب و اجرای خط مشی و دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و مقامات مافوق

پایش وضعیت عملکرد پرسنلی اداره در حیطه های نظارتی و ارائه گزارش بصورت هر 6 ماه یکبار

برگزاری کمیسیون ماده 20 صدور پروانه ها

مدیریت نظارت بر امور درمانی بیمارستانی و مراکز خصوصی

 


مدیریت آمار و فناوری اطلاعات


گوناگون